Keď cesta je zároveň cieľom.

Firma sa zaoberá projektovou prípravou cestných stavieb menšieho rozsahu a vypracovaním hlukových štúdií pre dopravné, polyfunkčné a priemyselné stavby.

Pozrieť ponuku

Dolu

Kompetencie

Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii I2 „Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb“

                                          

- zapísaný na ÚVZ SR pod č. NRÚ/1930/2006:

Osvedčenie odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 6 písm. k zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely ich možného vplyvu na zdravie – meranie hluku v životnom prostredí a pracovnom prostredí“.

- Register odborne spôsobilých osôb

- Platnosť osvedčení

- zapísaný na MŽP SR pod č. 503/2010/OHPV:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §61 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbory: 2g-doprava, 2m-odpadové hospodárstvo, 2n-ochrana ovzdušia, 2o-ochrana zdravia, 2z-hluk a vibrácie

- Zoznam odborne spôsobilých osôb

 

 

Sample image

Ponuka

Cesty, mestské komunikácie, parkoviská, lesné cesty, návrh dopravného značenia, hlukové štúdie...

Kontakt

Chcete viac informácií?

Pokiaľ Vás zaujala naša ponuka, neváhajte nás kontaktovať. Radi poskytneme ďalšie informácie, či už e-mailom, telefonicky, alebo pri osobnom stretnutí.

Ing. Adrian Lakoštík

ROADing, s.r.o.

  • Please use a REAL email address so that we can get back to you.